Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Earlier
 2. Administrator

  4.3.3.9

  Исправлена работа режима комментирования. Dodano nowy algorytm CMS Gnuboard5. Добавлено распознавание сложных капч для режима комментариев. Zaktualizowano bazę z przykładami dla Xneolinks, to baza z ponad 6400 unikalnych domen gdzie Xneolinks dodał link. Улучшен алгоритм решения секретных вопросов. Добавлено автоматическое решение для ряда вопросов, где требуется ввести только цифры, заглавные буквы или оставить определённые символы из строки. Обновлена база секретных вопросов и ответов, добавлено больше 3000 новых ответов. Poprawiono logikę pracy z cms phpbb2, phpbb3, ipb2. Poprawiono logikę pracy z mediawiki cms. Poprawiono logikę pracy z Xpressengine cms. Poprawiono logikę pracy z Osclass cms. Poprawiono logikę pracy z ipb2. Poprawiono logikę pracy z FluxBB i PunBB cms. Poprawiono logikę pracy z wordpress cms. Dodano nowy algorytm w wordpress cms (wtyczka jobroller). Теперь в случае ошибки о не найденной странице регистрации в лог будет записан полный url адрес, указанный в настройках базы. Ранее записывалась ссылка на страницу регистрации. Zwiększono skuteczność algorytmy pracy z Recaptcha V2. Добавлена поддержка защиты от foxcloud. Dodano nowy tym makrosu «>check=%all%».
 3. Administrator

  4.3.3.9

  Исправлена работа режима комментирования. Добавлено распознавание сложных капч для режима комментариев. Обновлена база с примерами на 6400+ сайтов. Добавлена новая cms Gnuboard5 (статейный режим). Улучшен алгоритм решения секретных вопросов. Добавлено автоматическое решение для ряда вопросов, где требуется ввести только цифры, заглавные буквы или оставить определённые символы из строки. Обновлена база секретных вопросов и ответов, добавлено больше 3000 новых ответов. Улучшен анализ ошибок (неправильно разгадана капча) для cms mediawiki, wordpress, phpbb2, phpbb3. Улучшен поиск секретных вопросов для cms phpbb2, ipb2, fluxBB, punBB. Улучшена логика работы для mediawiki cms. Улучшена логика работы для Xpressengine cms. Улучшена логика работы для Osclass cms. Улучшена логика работы для ipb2 cms. Улучшено логирование для секретных вопросов в FluxBB и PunBB cms. Улучшена логика работы с wordpress cms. Добавлена поддержка модуля jobroller в wordpress cms. Теперь в случае ошибки о ненайденной странице регистрации в лог будет записан полный url адрес, указанный в настройках базы. Ранее записывалась ссылка на страницу регистрации. Улучшено решение Recaptcha V2. Добавлена поддержка защиты от foxcloud. Добавлен новый макрос >check=%all%, он позволяет активировать все checkbox на странице.
 4. Administrator

  4.3.3.8

  Dodano obsługę 4 nowych CMS: SharePoint, tribe, RotorCMS oraz SimpleForum. Poprawiono logikę pracy z vBulletin CMS, Dodano automatyczne rozwiązanie w przypadku nowych zabezpieczeń. Poprawiono zbieranie tekstowych pytań. Ulepszone logowanie podczas tworzenia tematów. Poprawiono logikę pracy z ReloadCMS. Poprawiono logikę pracy z FluxBB i PunBB CMS. Dodano obsługę nowych rodzajów captcha i text captcha podczas publikowania tematu. Poprawiono działanie trybu tworzenia tematów w FLUXBB i PunBB CMS. Poprawiono logikę pracy z w CMS Blogger, dodano obsługę nowych form dla komentowania. Poprawiono wyszukiwanie udanego umieszczenia linku w CMS Blogger, dodano analizę dodatkowych stron. Poprawiono algorytm rozpoznawania odpowiedzi na pytania tekstowe. Nowy algorytm obejmuje automatyczne rozwiązywanie + 20 000 pytań/odpowiedzi z naszym systemem OCR. Ulepszone logowanie dla skomplikowanych captcha. Teraz w przypadku nieprawidłowego rozwiązania, - zostanie zapisany odpowiedni błąd w dzienniku HTML. Poprawiono algorytm ładowania awatarów. Jeśli pobieranie awatarów jest wyłączone, teraz we wszystkich cms zostanie pominięty odpowiedni krok. Wcześniej było to realizowane tylko w dużych cms-ach lub cms-ach, w których wprowadzono jakiekolwiek zmiany, teraz logika jest doprowadzona do jednego standardu dla wszystkich cms. Dodatkowo naprawiono rzadki błąd, który mógł prowadzić do zwiększenia czasu wykonywania, w przypadku gdy zostało wyłączone ładowanie awatarów. Zaktualizowano bazę z przykładami dla Xneolinks, to baza z ponad 5000 unikalnych domen gdzie Xneolinks dodał link. Naprawiono zapisywanie loginów i haseł po włączeniu trybu komentowania. Wcześniej w końcowej fazie Xneolinks mógł utworzyć nowe login+hasło, co skutkowało nieprawidłowymi zapisanymi w raportach. Znacznie powiększona bazę danych do profilów typu : hobby, imiona, nazwiska, ulubionych gier i innych danych, dla wszystkich lokalizacji (Polski, angielski, cyryliczny). Teraz w trybie automatycznym powstanie jeszcze więcej unikalnych odmian wypełnienia profilu. Poprawiono algorytm wyszukiwania udanego zamieszczenia linku, artykułu, komentarza, inne Rozszerzono logikę makrosów> js, Dodano 2 standardowe polecenia "back" I "reload". Makros "back" powróci do poprzedniej strony, reload-zaktualizuje bieżącąstrona. Przykład użycia: >js=back Poprawiono logikę działania makrosu % math%...%math_end%. Teraz makros można zastosować nie tylko do wyszukiwania i automatycznego obliczania problemów matematycznych, ale także do liczenia wewnętrznego, np.: >variable1=0 >variable1=%math%%variable1%+10%math_end% Xneopars Przeprowadzono prace nad aktualizacją harwestera XneoPars, w szczególności: Zaktualizowano algorytm pracy z yandex, google, dodano obsługę nowych odmian captcha. Zaktualizowano makros do pracy z Mojeek. Usunięto obsługę Entireweb, Alltheinternet, ponieważ wyszukiwarki dają puste wyniki. Poprawiono zbieranie wyników z Boardreader. Przepisano makros dla wyszukiwarki Startpage. Dodano obsługę dwóch nowych wyszukiwarek Gibiru i Swisscows. Inne, mniej znaczące zmiany.
 5. Administrator

  4.3.3.8

  Добавлена поддержка 4 новых CMS: SharePoint, tribe, RotorCMS и SimpleForum. Улучшена логика работы с vBulletin CMS, добавлено автоматическое решение для новых защит, улучшен сбор секретных вопросов. Улучшено логирование при создание тем. Улучшена логика работы с ReloadCMS. Улучшена логика работы с FluxBB и PunBB CMS. Добавлена поддержка новых вариаций капч и секретных вопросов при публикации темы. Исправлена и улучшена работа режима создания тем в FluxBB и PunBB CMS. Улучшено размещение в CMS Blogger, добавлена поддержка новых форм для комментирования. Улучшен поиск успешного размещения в CMS Blogger, добавлен анализ дополнительных страниц. Улучшен алгоритм распознавания ответов на текстовые вопросы. Новые алгоритмы охватывают автоматическое решение для 20000 секретных вопросов из нашей выборки. Улучшено логирование для сложных капч. Теперь в случае неверного распознавания, - будет записана соответствующая ошибка в HTML лог. Улучшена логика работы с аватарками для cms, где логика давно не изменялась Улучшен алгоритм загрузки аватарок. Если отключена загрузка аватарок, теперь во всех cms будет пропущен соответствующий шаг. Ранее это было реализовано только в крупных cms или cms, где вносились какие-либо изменения, сейчас логика приведена к единому стандарту для всех cms. Дополнительно исправлена редкая ошибка, которая могла приводить к увеличению времени выполнения, в случае если была отключена загрузка аватарок. Обновлена база с примерами для xneolinks на 5000+ сайтов. Исправлено сохранение логинов и паролей при активированном режиме комментирования. Ранее на завершающем этапе xneolinks мог создать новую связку логин+пароль, что приводило к неверным сохраняемым данным. Значительно увеличена база увлечений, имён, фамилий, любимых игр и других данных, для всех локализаций (русского, польского и английского языка). Теперь в автоматическом режиме будет создаваться ещё больше уникальных вариаций заполнения профиля. Улучшен алгоритм поиска успешного размещения. Расширена логика макроса >js, были добавлены 2 стандартных команды "back" и "reload". Макрос с использованием "back" выполнит возврат на предыдущую страницу, reload - обновит текущую страницу. Пример использования: >js=back Улучшена логика рабоыт макроса %math%...%math_end%. Теперь макрос можно применять не только для поиска и автоматического вычисления математических задач, но и для внутренних подсчётов, например: >variable1=0 >variable1=%math%%variable1%+10%math_end% Xneopars Проведена работа по актуализации утилиты xneopars, в частности: Обновлён алгоритм работы с yandex, google, добавлена поддержка новых вариаций капч. Обновлён макрос для работы с mojeek. Убрана поддержка entireweb, alltheinternet, т.к. поисковые системы выдают пустые результаты. Улучшен сбор результатов с Boardreader. Переписан макрос для поисковой системы startpage. Добавлена поддержка двух новых поисковых систем Gibiru и Swisscows. Другие, менее значительные изменения.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...