Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Earlier
 2. Drondo1241

  Drondo1241

  Всегда в наличии свежие базы bitrix. Сбор баз на заказ под ру или бурж. Стучитесь в лс или +38063 4113561Viber

 3. Administrator

  4.3.2.8

  Скорректирована работа для браузера "По умолчанию" и "Chrome 67".
 4. Administrator

  4.3.2.8

  Korekta pracy przeglądarki "Default" i "Chrome67".
 5. Administrator

  4.3.2.7

  Korekta pracy przeglądarki Chrome 67. Poprawiono algorytm logowania dla domyślnych CMS. Dodano logowanie makrosów w harwester. Poprawiono system uruchomiania plagina Telegramm. Zwiększono skuteczność i stabilność. W licznikach można teraz zobaczyć odpowiedź strona głównej Poprawiono logikę pracy makrosów, symbolów przeniesienia linijek przy pracy z makrosami %article%, %harticle%, %scrape-all-href%. Dodano opcję wysylania proxy przy rozwiązywaniu hCaptcha przez OCR (zmiany w API 2captcha, inne). Dodano wizualny dialog przy zmianie poczty Dodano w harwester wyszukiwarkę Onet.pl Dodano wysylanie captcha Capy Puszzle przez API 2captcha.
 6. Administrator

  4.3.2.7

  Скорректирована работа браузера Chrome 67. Восстановлено и улучшено логирование для встроенных CMS. Добавлено логирование для макросов в xneopars. Исправлен запуск утилиты отвечающей за интеграцию с телеграмом. Повышена общая стабильность работы Xneolinks. В индикаторах теперь можно просматривать ответ с главной страницы для всех сайтов. Добавлены улучшения в логику работы макросов, в частности в обработке символов переноса строки, при работе с макросами %article%, %harticle%, %scrape-all-href% и другими. Добавлена поддержка прокси, при решение hCaptcha через OCR. Добавлены визуальные улучшения в диалог по замене используемой почты. В xneopars добавлена поддержка поисковой системы onet. Добавлена поддержка капчи Capy Puzzle, для API rucaptcha/2captcha.
 7. Administrator

  4.3.2.6

  Pracy nad stabilnością pracy przeglądarki.
 8. Administrator

  4.3.2.6

  Повышена стабильность работы программы.
 9. Administrator

  4.3.2.5

  Zmieniono algorytm pracy detektora CMS, teraz priorytetowo sprawdzana jest strona główna, później podstrony. To bardzo dużo zwiększa skutecznosć. Zmieniono zasady startu dodatków, teraz wstrzymać można nawet kilka dodatków. Aktualizacja algorytmu startu przeglądarki. Poprawiono proces generowania raportów. Zmieniono domyślne ustawienia OCR, zwiększono czas na oczekiwanie odpowiedzi dla Xevil, Capmosnter2, dodatkowo zmniejszono czas na oczekiwanie pierwszej odpowiedzi. Poprawiono proces restartu przy zmianach językowych. Zwiększono skuteczność przy pracy z Wordpress. Aktualizacja algorytmu sprawdzania linku cash Google, Bing. Aktualizacja algorytmu sparwdzania indeksu w Yahoo, Bing. Wizualne zmiany w interfejsie
 10. Administrator

  4.3.2.5

  Мы изменили логику работы чекера CMS, теперь в приоритетном порядке анализируется СMS по главной странице, а уже затем проверяются поддиректории. Это изменение значительно повышает эффективность xneolinks. Изменен принцип запуска утилит. Теперь можно приостановить выполнение сразу в нескольких утилитах и это не будет влиять на общую работу. Улучшен процесс запуска xneobrowser. Улучшен процесс генерации отчётов. Изменены настройки по умолчанию для OCR, увеличена задержка получения ответа, а для xevil или capmonster2, дополнительно уменьшено время до получения первого ответа. Улучшен процесс перезапуска программы, при смене языка. Исправлена и улучшена логика работы с wordpress cms. Обновлён алгоритм проверки наличия страницы в кэше google и bing. Обновлён алгоритм по проверки индексации в yahoo, bing. Улучшено логирование в phpbb3 cms. Визуальные улучшения в интерфейсе.
 11. Administrator

  4.3.2.4

  Добавлена поддержка новой cms Blogger. Улучшена логика работы с комментариями в wordpress cms. Исправлена обработка https ссылок в ngbook. Улучшено взаимодействие макросов с [if=...]. Исправлена ошибка влияющая на запуск перепрогона, если включён анализ cms. Исправлена редкая проблема, приводившая к повышенной нагрузки xneolinks.exe.
 12. Administrator

  4.3.2.4

  Dodano nowy algorytm CMS Blogger. Poprawiono logikę pracy przy komentowaniu w WordPress i ngbook. Poprawiono logikę pracy makrosów [if=...]. Poprawionio bląd automatyczne wznawiania relinkowania przy wlączonym CMS deteltor. Poprawiono rzadko występujący problem z obciążeniem xneiolinks.exe.
 13. Administrator

  4.3.2.3

  Добавлена поддержка актуальных алгоритмов по решению Recaptcha v2 (Поддержка дополнительного атрибута "data-s"). Скорректирована логика работы с прокси, исправлена скорость работы чекера cms, улучшена обработка ситуаций, когда нет рабочих прокси. Улучшена обработка сайтов, при отключённой проверке CMS (Теперь название CMS можно указывать в разном регистре).
 14. Administrator

  4.3.2.3

  Dodano współpracę z aktualnym algorytmem Recaptcha2 ( dodatkowy atrybut "data-s) Dodano nowy kod w algorytm pracy z proxy, poprawiono tester proxy, Detektor CMS. Korekta algorytmu pracy kiedy nie działa żadne proxy. Poprawiono prace w sytuacji kiedy odłączono Detektor CMS. Teraz nazwy CMS można wskazywać w róznym rejestrze.
 15. там черным по белому написано BETA
 16. smikhailov

  Обновление Xneolinks v4.3.1.3, v4.3.1.2 и v4.3.1.1

  Обновился, пожалел, придется откатываться на рабочую версию.
 17. artsamateur

  Обновление Xneolinks v4.3.1.3, v4.3.1.2 и v4.3.1.1

  Не обновляйтесь пока, там куча багов еще. Отписал по тем, что нашел в ТП
 18. Drondo1241

  Обновление Xneolinks v4.3.1.3, v4.3.1.2 и v4.3.1.1

  Спасибо обновился буду тестить
 19. Administrator

  4.3.2.2

  Jedna z głównych zmian to globalny monitoring we wszystkich makrosach. Podwaliny pod te zmiany zakładaliśmy jeszcze 2018 kiedy dodaliśmy logi dla najbardziej newralgicznych etapów linkowania, i nie udostępnialiśmy te dane dla użytkownikom a tylko w naszych testowych wersjach. Teraz ta opcja dostępna dla wszystkich. Teraz można monitorować Xneolinks prawie na każdym etapie. Dodano 1 nowe algorytmy pracy CMS BlogEngine1 (Articles, footprints here); Inne zmiany Dodano prace z hCaptcha przez serwis 2Captcha lub Anti-captcha. Zwiększono skuteczność automatycznego rozwiązywania matematycznych captcha. Zwiększono bazę tekstowych captcha, dodano nowe algorytmy wyodrebn9ania pytań, Dodano ponad 2000 słownych kombinacji. Usunięto opcje ręcznego rozwiązywania Recaptcha/KeyCapthca. Dodano nowy sposób wysłania recaptcha v2 invisible w Xevil/Capmonster Zwiększono skuteczność identyfikacji Recaptcha 3 przy pracy z Api Xevil/Capmonster . Nowy algorytm pracy z proxy, teraz jesli proxy nie dzialają mozna ich wymienić w wyskakującym okienku. Poprawiono komunikat o niedziałających proxy w Czeker CMS. Poprawiona interakcja makrosów [if] i [%change ...%], [%remove...%]. Poprawione makros >disable=%step3% w pierwszym kroku wykonania. Zaktualizowano logikę rozpoznawania skoplikowanych captcha w API rucaptcha / 2captcha. Teraz Recaptchav3 jest rozpoznawana, gdy włączona jest opcja „rozpoznawaj skoplikwoane captcha”, gdy zarówno „recaptchav2”, jak i „recaptchav2 niewidoczne” zostaną rozpoznane tylko wtedy, gdy włączona jest dodatkowa opcja „Rozwiązywanie RecaptchaV2 bez wysyłania obrazu”. Ulepszony algorytm rozpoznawania Recaptchav3 (poprawiona dokładność wykrywania) Początkowe makra >javascript, >css, >images teraz poprawnie dziedziczone na etapie 3. Dodano obsługę edytora nicedit podczas korzystania z makra> edytor. Naprawiono generowanie artykułów w formacie BBcode przy użyciu niektórych tagów HTML. Poprawiona konwersja tagów HTML <b>, <i>, <u>, <s>, <strong> do formatu BBcode. Poprawione czyszczenie dodatkowych tagów HTML podczas konwersji do formatu BBcode. Ulepszony algorytm przełączania wersji przeglądarki podczas pracy z różnymi projektami. Poprawiono weryfikację poprawności linków, teraz linki nie przekonwertowane na Unicode nie przejdą weryfikacji.
 20. Administrator

  4.3.2.2

  Одно из ключевых изменений версии 4.3.2.1, введение глобального логирования во всех поддерживаемых xneolinks автоматизаций. Основы закладывались ещё с 2018 года, когда мы добавляли логирование только для ключевой логики программы и исключительно для внутреннего тестирования. Теперь это доступно всем. А значит, теперь можно самостоятельно изучить, какой ответ был от сайта на стадии регистрации, авторизации, какое было получено письмо, была ли найдена ссылка активации и т.д. Добавлена новая автоматизация работы с CMS BlogEngine1 (Статьи, footprints здесь); Другие изменения Добавлена поддержка hCaptcha + автоматическое распознавание через сервисы Rucaptcha (2captcha) и Anti-captcha (antigate). Что дополнительно возобновляет поддержку защиты от Cloudflare. Повышена точность автоматического распознавания математических капч. Обновлена база вопросов и ответов. Добавлены новые алгоритмы для автоматического решения некоторых похожих типов текстовых капч. За последний месяц было добавлено больше 1000 новых ответов на секретные вопросы. Убран вывод диалога ручного ввода ответа для Recaptcha и Keycaptcha. Добавлена поддержка отправки recaptcha v2 invisible в capmonster2/xevil API. Ускорена обработка recaptchav3, при работе с capmonster2/xevil API. Переписана логика работы с прокси. Теперь в случае, если не работают все прокси, их можно сменить в диалоговом окне. Исправлено уведомление о нерабочих прокси в утилите "Чекер CMS". Улучшено взаимодействие макросов [if] и [%change...%], [%remove...%]. Скорректирована работа макроса >disable=%step3% на первом шаге выполнения. Обновлена логика работы распознавания сложных капч в rucaptcha / 2captcha API. Теперь Recaptchav3 распознаётся при включение опции "распознавать сложные капчи", когда, как "recaptchav2" и "recaptchav2 invisible" будут распознаваться только при включение дополнительной опции "Разгадывание RecaptchaV2 без отправки картинки". Улучшен алгоритм распознавания recaptchav3 (повышена точность определения). Стартовые макросы >javascript, >css и >images теперь корректно наследуются на 3 этапе выполнения. Добавлена поддержка редактора nicedit, при использование макроса >editor. Исправлена генерация статей в BBcode формате, при использование некоторых HTML тэгов. Улучшено преобразование HTML тэгов <b>, <i>, <u>, <s>, <strong> в BBcode формат. Улучшена очистка лишних HTML тэгов при преобразование в BBcode формат. Улучшен алгоритм переключения версии браузера, при работе с разными проектами. Улучшена проверка корректности ссылок, теперь валидацию не будут проходить ссылки не переведённые в юникод.
 21. Changelogs here:
 22. Administrator

  4.2.9.7

  Dodano 2 nowe algorytmy pracy CMS: Lokomedia (Lokomedia Komentarze); Plone (Plone Profilowanie); Zwiększono skuteczność na CMS: Slaed CMS; Bitrix CMS; ExBB; Dodano współpracę z hostingami teksów: textuploader.com; freetexthost.com; pasted.co; wepaste.com; kl1p.com; pastebin.com; friendpaste.com; textsave.de; textsnip.com; Automatyzacja na osnowie makrosów. Inne zmiany Wznowiono opracowanie KeyCaptcha. Dodano możłiwosć pisania caps-lockim w parametrach pcozty (wczęśniej należało to pisać tylko małymi literami): mailname@host.com:password;imap.host.com;993;IMAP;1 Poprawiono import HTML raportów między wcześniejszymi wersjami. Dodano sprawdzanie parametru %options%, przy wyłączeniu sparwdzania CMS. Teraz jeśli zapomnieliście dodać parametry program o tym poinformuje. D dodatku Linki Dizajner można generować i BBcode. Inna graficzne zmiany.
 23. Administrator

  4.2.9.8

  Dokonaliśmy dużych zmian w logicę oprogramowania, te zmiany mają pozytywnie wplynąc na skuteczność. Więcej informacji zamieszczono na zamkniętym forum: http://xneolinks.com/forums/topic/17-изменения-xneolinks-планы/?do=findComment&comment=14967 Zmiany w logice pracy z CMS Zwiększono skuteczność na PHP-FOX CMS Zwiększono skuteczność na PHP-NUKE CMS. Zwiększono skuteczność na phpGB. Zwiększono skuteczność na PHP-Fusion CMS. Zwiększono skuteczność na SLAED CMS. Zwiększono skuteczność na Nuked-Klan. CMS. Zwiększono skuteczność na Seditio CMS. Zwiększono skuteczność na Bitrix CMS. Dodano nowy cms NodeBB CMS. Automatyzacja na osnowie makrosów. Ogólne zmiany Dodano możliwość wyboru czy soft ma automatycznie otwierać raport. Poprawiono catchall. Zwiększono skuteczność rozwiązywania key-captcha. Poprawiono automatyczne usuwanie kont email. Poprawiono import raportów w menedżer kont. Zwiększono skuteczność logiki pracy z nieznanymi email. Zwiększono skuteczność automatycznego wyplenienia danych przy kontach "kobiecych". Aktualizacja useragent dla przeglądarki. Zmiany w makrosach Poprawiono pracę makrosów removeREGEXP, upperText, lowerText i innych przy zapisywaniu sukcesów. Dodano logowanie makrosów upperText, lowerText, %find-body;text% i innych. Poprawiono generowanie logów kodowanych makrosów. Poprawiono makros [%removeNumbers%]. Dodadno makros >rd (Remove atrribute «disabled»).Makros może usuwać atrybut «disabled» w przyciskach po name ID lub class. Teraz w makrosach >editor można wykorzytywać [xelement=1]. Dodano makros >newnick zmieniający w trakcie login. Dodano możliwość w makrosach globalnie wylączać javascript, css, images przy pomocy makrosów >javascript=false, >css=false, >images=false, w startowych danych (@start variable). Dodano nowy makros >captcha_language którym możemy wskazywać języch captcha dla serwisu 2captcha. Pelna lista języków dostępna na stronie https://rucaptcha.com/api-rucaptcha#language. Na przykład jeśli captcha w cyrylicę w startowych danych wskazując >captcha_language=ru można wymysić wysylanie takiej captcha rosyjkojężycznym pracownikom. Captcha Chińska Капча на китайском: >captcha_language=zh i tak dalej. Teraz makrosy [%onlyNumbers%], [%upperText%], [%lowerText%], [%properText%], [%removeNumbers%] nie dotyczą zapisywanej informacji.
 24. Administrator

  4.2.9.9

  Zmiany w logice pracy z CMS Zwiększono skuteczność na Bitrix CMS. Zwiększono skuteczność na PHP-Fusion CMS. Zwiększono skuteczność na Joomla CMS. Zwiększono skuteczność na DLE CMS. Poprawiono włącznie i wyłącznie wbudowanych CMS. Ogólne zmiany Dodano algorytm automatycznie włączający pause kiedy żaden z OCR nie działa. W razie takiego błędu wyskakuje okienko informacyjne proponujące zmienić ustawienia lub spróbować jeszcze raz. Poprawiono stabilność pracy XneoPars. Wizualne zmiany. Dodano opcje sortowania raportów komentarz/artykuł/profil. Zmiany w itegracji z Telegram Przy wykonaniu komendzy/status na 2 etapie soft teraz informuje ile listów otrzymał.
 25. Administrator

  4.3.0.0

  Wiemy, że tą aktualizacja wyszła nie co później oczekiwanych terminów ale musieliśmy połączyć owoce pracy koderów zajmujących się osobnymi modulami i zoptymalizować ich pracę. Również ta wersja została przygotowana pod nowe paczki TrustLinks aktualizacja których już niebawem. Owocem tych prac jest duża poprawa skuteczności na osobnych CMsach' Druga ważna rzecz która zajęła większość czasu to zwiększenie skuteczność przy analizowaniu "nieudanych" przy testowaniu nowej darmowej listy. Ręcznie przeanalizowaliśmy dziesiątki tysięcy URL myślimy, że liczna ilość aktywnych użytkowników programu to oceni. Zmiany w logice pracy z CMS Poprawiliśmy automatyczną analizę w Bitrix CMS. Poprawiono algorytm wyszukiwania zamieszczonych linków w Bitrix CMS. Poprawiono automatyczne generowanie bbcode w Bitrix CMS. Zaktualizowano algorytm definiowania błędów ( ban po IP, ban poczty, inne) w Bitrix CMS. Zaktualizowano i poprawiono algorytm pracy z Kunena w Joomla cms. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność z jambook w Joomla cms. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w Nuked-klaN CMS. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w Jforum CMS, dodano pracę z https. Zwiększono skuteczność wykrycia i wyszukiwania tekstowych captcha w phpbb2 и phpbb3 cms. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w Livestreet cms. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w IPB3 i IPB4 cms. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w FluxBB i PunBB cms. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w wordpress cms. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w php-fusion cms. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w php-nuke cms. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w Sad Raven Guestbook. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w ngbook. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w WebCodePortalSystem. OCR Poprawiono definiowanie "niewidocznej Recaptcha2", poprawiono wyszukiwanie call-back funkcji przy rozwiązywaniu "niewidocznej" Recaptcha2. Optymalizowano pracę z logiką OCRów. System makrosów Zoptymalizowaliśmy logikę makrosów w odrębnych sytuacjach w razy zmniejszyliśmy obciążenia sytemu i zwiększyliśmy szybkość pracy makrosu. Poprawiono start makrosów w Xneolinks Standard. Zaktualizowani makrosów zapisujący udane zamieszczenie linków. Poprawiono makros [exception_for=http://sitename.com]. Zoptymalizowano algorytm pracy z pocztą. Dodano możliwość pracy z makrosem [xelement=1], przy wyszukiwaniu linku aktywacyjnego, wyszukiwania hasła wysłanego na email. Teraz jeśli Xneolinks nie znajdzie w listach linku aktywacyjnego lub loginu i hasła to pracę wątku będzie zakończona, wcześniej algorytm dalej próbował kontynuować. Poprawiono algorytm generujący loginy i hasła (>loginsize, >login, >typepass, >pass). Dodano logi dla makrosów >scroll, >changeavatar. Poprawiono makros >typetext, przy wypełnieniu pola "input". Dodano nowy makros %br% przenoszący tekst w nową linike. Poprawiono makros >findfields=true. Poprawiono makros: [if][%variable1%][=][%blank%]. Dodano logi dla skomplikowanych captcha Recaptcha, key-captcha. Teraz w logi zapisywano informacje o user-agent i proxy. Menedżer profili Poprawiono import raportów ze starszych wersji Xneolinks. Poprawiono wyseparowanie html kodów przy iporcie. Inne zmiany poprawiające stabilność i skuteczność. Menedżer Poczty Teraz listy będą wyświetlać się "jak jest" bez wycinania HTML kodu, to poprawia wyszukiwanie potrzebnej informacji, administratorzy miejscówek obecnie coraz częsściej chowają potrzebą informację w kodzie z pozoru "kosmetycznym". Zmiany w harwesterze "XneoPars" Aktualizacja algo harwestowania Google. Aktualizacja algo harwestowania Bing. Aktualizacja algo harwestowania Yandex. Aktualizacja algo harwestowania Yahoo. Inne Poprawiono ogólną stabilność oprogramowania.. Poprawiono algorytm testowania proxy. Poprawiono wizualizację w raportach informacji o zablokowaniu indeksacji profilu (noindex, nofollow, robots.txt). Poprawiono sortowanie w raportach HTML po typach linków. Zaktualizowano zapisywanie czasu rozwiązywania captcha w dodatku "menedżer logów". Zaktualizowano post-get zapytania tam gdzie jest to możliwe. Ogólna optymalizacja algorytmu pocztowego. Inne mniej znaczące zmiany.
 26. Administrator

  4.3.0.1

  Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w DedeCMS cms. Poprawiono logikę i zwiększono skuteczność w Geeklog cms. Zwiększono skuteczność wymuszenia lokalizacji Polska i inne kraje w MyBB CMS. Zwiększono skuteczność wyszukiwania sposobów aktywacji w MyBB CMS. Dodano możliwość pracy TLS v3. Zwiększono skuteczność pracy z Bitrix CMS. Dodano nowy makros «>save=%remove%» który daje możliwość zerować danne o stronie bez poszukiwania linków. W systemie makrosów zmieniono algorytm pracy z pocztą teraz niema ograniczeń po ilości kroków typu «>click», «>click-link», «>newpass». Teraz można w tym samym czasie klikać w link i otrzymywać hasło, inne. Poprawiono makros «>disable=%step3%». Teraz dane ładowane przy pomocy «>variable», «>useragent» prawidłowo migrują się w trzeci etam. Poprawiono makros %new_pass%. Zwiększono skuteczność lokalizowania i rozwiązywania Recaptcha2. Dodano możliwość kopiowania ręcznego pytań z okna dialogu. Poprawiono prace html tagów przy imporcie kont w dodatku "Menedżer Kont". Zmieniono algorytm pracy z Capmosnter2 Dodano algorytm pracy po API Capmonster2 w przypadku Recaptcha2 Inne ważne zmiany.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...