Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Earlier
 2. Руслан

  • Руслан
  •   
  • Z0G

  добрый день, могу попробовать поработать с базой.

 3. Drondo1241

  Drondo1241

  Уважаемые пользователи Xneolinks! Базы не продаю, не дарю, не раздаю. По данным вопросам стучите в лс Администрации. 

 4. Administrator

  4.3.3.2

  Poprawiona logika pracy z IPB v2. Poprawiona logika pracy z dle CMS. Poprawiono Logowanie dla dle CMS. Poprawiona logika pracy z Osclass CMS. Poprawiona logika pracy z QUESTION2ANSWER CMS. Ulepszony algorytm definicji cms dla SMF i Question2Answer. Poprawiono logikę działania w trybie komentowania. Ulepszony algorytm wyszukiwania opublikowanego linku Poprawiono logikę działania dla trybu komentowania. Poprawiono zbieranie wyników wyszukiwania Google. Poprawiono pracę z Yandex , Poprawiono rozwiązanie captcha Yandex przez serwis. Poprawiona analiza wykonania na etapie rejestracji. Zmieniono logikę pracy z wyjątkami wypełnienia, teraz można określić nieograniczoną liczbę wyjatków, wcześniej działały tylko pierwsze 6 wyjątków dla określonej witryny lub cms. Poprawiono rejestrowanie błędów podczas aktywnego trybu komentowania. Poprawiono wprowadzanie danych w polu "Maksymalna liczba linków na stronie". Naprawiono generowanie raportu czasowego, jeśli interwał jest krótszy niż 60 minut. Opcja "Wygeneruj raport tymczasowy" jest teraz domyślnie włączona. Teraz w przypadku ponownego linkowania po nieudanych, z niedostępną pocztą lub OCR, program ponownie się połączy, z możliwością zmiany ustawień. Ulepszenia wizualne w narzędziu xneopars. Naprawiono rzadki błąd związany z ponownym połączeniem z pocztą. Teraz w projektach zapisywane są dane dotyczące priorytetów trybu komentarzy. Naprawiono błąd powodujący uruchomienie nieprawidłowej liczby wątków w celu sprawdzenia poprawności cms (post / get). Ta zmiana znacznie przyspieszy weryfikację cms. Zwiększono stabilność Xneolinks Inne mniej znaczące zmiany. Ważna uwaga! Aktualizacja usunę kolejkę wykonani projektów, jeśli masz włączona kolejkę najpierw ją zakończ pzred tym jak aktualizować oprogramowanie.
 5. Administrator

  4.3.3.2

  Улучшена логика работы с IPB v2. Улучшена логика работы с DLE CMS. Улучшено логирование для DLE CMS. Улучшена логика работы с Osclass CMS. Улучшена логика работы с Question2Answer CMS. Улучшен алгоритм определения cms для SMF и Question2Answer. Улучшена логика работы в режиме комментирования. Улучшен алгоритм поиска успешного размещения. Улучшена логика работы для режима комментирования. Исправлен сбор результатов с google ПС. Скорректирована работа с yandex ПС, улучшено решение яндекс капчи. Улучшен анализ выполнения на стадии регистрации. Изменена логика работы с исключениями заполнения, теперь можно указывать безлимитное количество исключений, ранее работали только первые 6 исключений для указанного сайта или cms. Скорректирована запись ошибок при активном режиме комментирования. Исправлен ввод данных в поле "Максимальное количество ссылок на странице". Исправлена генерация временного отчёта, если интервал менее 60 минут. Опция "генерировать промежуточный отчёт" теперь включена по умолчанию. Теперь в случае перепрогона по неуспешным, при недоступной почте или OCR, программа будет осуществлять переподключение, с возможностью изменить настройки. Исправлена редкая ошибка, из-за которой не начиналось выполнение в утилите xneopars. Визуальные улучшения в утилите xneopars. Исправлена редкая ошибка с переподключением к почте. Теперь в проектах сохраняются данные о приоритетности режима комментариев. Исправлена ошибка из-за которой запускалось неверное количество потоков для проверки cms (post/get). Данное изменение позволит существенно ускорить проверку cms. Изменена логика построения очередей проектов. Теперь в логе неуспешных всегда сохраняется страница, которая была указана в настройках базы. Ранее программа могла сохранить в лог неуспешных, ссылку на недоступную страницу регистрации или на главную страницу. Возобновлена поддержка сервиса mailforspam. Повышена стабильность работы xneolinks. Другие, менее значительные улучшения. Важное замечание Обновление сбросит очередь проектов. Если у вас распланирована очередь проектов, прежде чем обновить программу, завершите задания.
 6. Administrator

  4.3.3.1

  Usprawniono algorytm komentowania, teraz jeszcze więcej form obsługuje Xneolinks niezależnie od tego czy CMS jest w głównych plikach logiki. Wystarczy dodać URL w bazie, gdzie należy dodać komentarz. Usunięto skopiowanie proxy i uzeragent z HTML pliku raportu. Aktualizacja logiki yandex, bing, baidu dla harwestera. Poprawiono bledy pracy z pocztą. Important Dla aktualizacji oprogramowania należy ściągnąć z panelu klienta XneoInstaler. Skopiuj instalator w katalog glówny dzie znajduje się Xneolinks. Automatyczne aktualizacje przy pomocy xneoupdate.exe wylączone.
 7. Administrator

  4.3.3.1

  Улучшен режим комментирования. Теперь логика распространяется глобально на все сайты, а не только на поддерживаемых программой CMS. Достаточно указать URL в настройках базы, где вам необходимо разместить комментарий. Убран вывод прокси и юзер-агента из HTML отчёта. Обновлена логика работы с yandex, bing, baidu для xneopars. Исправлены ошибки по работе с почтой. Важное замечание Для установки обновления вам потребуется скачать из личного кабинета XneoInstaller. Для удобства разместите инсталлятор в папке с xneolinks, запустите, выберите нужную версию и выполните процесс обновления. Автоматическое обновление с помощью xneoupdate.exe, упразднено.
 8. Administrator

  4.3.3.0

  Na Wasze propozycję odnoszące się do instalatora xneinstaller.exe poprawiliśmy proces instalacji i aktualizacji. Teraz nie ma potrzeby wskazywać katalog. Instalując nową instalację teraz nie trzeba 2 razy wskazywać klucz i email. Poprawiono błędy wynikające z tego że niektórzy użytkowniki nie aktualizują Windows. Przeglądarka Poprawiono pracę wyjątków wypełnienia form zdefiniowanych w CMS. Poprawiono wyszukwianie strony rejestracji w php-nuke CMS.
 9. Administrator

  4.3.3.0

  Мы учли замечания в отношение xneinstaller.exe и улучшили процесс установки и обновления, В случае обновления больше не нужно указывать директорию. Устанавливая чистую версию xneolinks, более не потребуется вводить второй раз информацию о вашей лицензии. Исправлены редкие ошибки, которые могли возникать при чистой установки программы. Браузер Исправлена работа исключений для заполнения полей, с привязкой к CMS. Исправлен поиск страницы регистрации в php-nuke CMS.
 10. Administrator

  4.3.2.9

  Обновлённый режим комментирования Проведена масштабная работа по улучшению логики работы с комментариями, укажите страницы, где нужно разместить комментарий, а всю остальную работу доверьте Xneolinks. Режим больше не зависит от поддерживаемой программой CMS, логика универсальна и интуитивно ищет и заполняет поля, в том числе капчи, и не абы как, а соблюдая тематичность и анализируя возможность разместить ссылку в формате bbcode, html. Мы соблюдаем основную концепцию - максимальная человечность, чтобы работу программы нельзя было отличить от ручной. При этом режим, как и ранее, тесно переплетается с уже существующей логикой для работы с CMS, а значит вы сможете выполнить размещение от вновь созданного или уже существующего пользователя. Это нововведение открывает возможность работы с безграничным числом сайтов, т.к. мы не сможем назвать все поддерживаемые CMS в этом режиме, теоретически, если есть форма для комментария - xneolinks сможет работать с этим сайтом. Вот лишь несколько примеров, с которыми теперь работает программа: jcomments hypercomments !JoomlaComment J!Reactions Komento Mosets Tree CompojoomComment JawaNote apeboard CMSimpleRealBlog EasyBBS webspell ModX easyComment ATOMYMAXSITE SPIP CMS Idoblog DatsoGallery my little forum И это не беря в расчёт крупные CMS, как например php-nuke, php-fusion, drupal, wordpress и т.д. На закрытом форуме выложены дополнительные примеры. Дополнительные изменения Добавлена возможность анализа страницы, где планируется разместить комментарий. В настройках доступна опция, позволяющая указать максимальное количество ссылок на странице. Добавлена возможность выполнять размещение комментария с максимальным приоритетом, до запуска основной логики. Инсталлятор С версией 4.3.2.9 мы вводим поддержку инсталлятора, установка программы происходит при запуске XneoInstaller.exe. Это изменение направлено на решение редких ситуаций, когда при запуске программы не подгружались необходимые библиотеки для работы браузера. инсталлятор ещё до запуска программы загрузит все необходимые для работы файлы и проверит их целостность. Работа Xneoupdate.exe упразднена, теперь за установку обновлений отвечает XneoInstaller.exe. Для будущих версий вводятся дополнительные критерии, как: Стабильная версия. Бета-версия. Другие изменения Значительные улучшения в логике работы с bitrix cms. Улучшен поиск директорий, улучшена поддержка английской локализации. Теперь в случае неуспешного выполнения, будет сохранён полный URL, какой был указан в программе. Обновлена логика работы с blogger cms. Улучшена логика работы с drupal, добавлена поддержка новой локализации, теперь при создание темы, добавления записи в блог, учитываются и обрабатываются возможные ошибки, связанные с распознаванием капчи, ответом на секретный вопрос. Обновлён алгоритм получения и вызова сallback-функций, необходимых для решения recaptcha. Улучшена логика работы с php-nuke. Теперь для работы Xneolinks больше не требуется наличие установленного .net framework 3.5. Обновлён алгоритм подсчёта статистики в утилите чекер cms. Проведена работа по оптимизации xneolinks.exe, снижена нагрузка на систему. Добавлена поддержка новых почтовых сервисов: mail.com, WP.PL, O2.pl, Seznam.cz, Onet.pl, mail.rambler.ru, web.de. Логика построена на универсальных js-макросах, с возможностью самостоятельно изменять логику или добавлять свои сервисы для автосоздания почты. Теперь во время выполнения нельзя отключить очередь проектов. Улучшено логирование для макроса >save=%clear%. Теперь в логе пишется код проверяемой страницы, в случае, если информация для сохранения не найдена. Улучшено отображение полученного ответа с главной страницы, в индикаторах. Улучшена работа макроса [fileArticle=c:\temp\1.txt], исправлены ошибки с валидацией и подгрузкой заголовков для статей. Исправлена ошибка, которая не позволяла изменить версию браузера. Добавлены визуальные улучшения и мелкие баг-фиксы в интерфейсе xneolinks. Исправлена очень редкая ошибка, которая могла приостановить выполнение xneolinks, при переходе на 3 этап. Исправлена ошибка, из-за которой не запускался анализ cms, в случае если сайты указывались с %options%. При добавление ссылок через интерфейс Xneolinks, добавлена поддержка конструкций {|||}. Завершая выполнение, теперь можно создать отчёт с логом неуспешных, в формате для быстрого запуска в Xneolinks (без проверки cms). Теперь в утилите "Чекер cms" по умолчанию включены CMS, которые работают только в режиме комментирования. Ранее cms могли быть определены только, если был включён соответствующий режим в xneolinks. Улучшен поиск и вызов callback функций, необходимых для правильного решения recaptcha v2. Улучшена логика распознавания математических капч. Добавлена поддержка новых локализаций. Проведено обучение для автоматического вычисления ответов для капч формата "300 - ? = 282" или "9 * ? = 18", "один плюс икс = 10" и т.д. Улучшен алгоритм проверки корректности ссылок. Обновлена логика встроенного OCR, повышена стабильность работы. Обновлена база вопросов и ответов, добавлено больше 3000 новых ответов. Изменения в продлении абонентской платы При единоразовом продление подписки на 5 месяцев, вы получаете 1 бесплатный месяц. При единоразовом продление подписки на срок 10 месяцев, вы получаете 2 бесплатных месяца. Если вы постоянно используете Xneolinks, это отличная возможность сэкономить. Бонус начисляется автоматически.
 11. Administrator

  4.3.2.9

  Nowy tryb komentowania Wykonano dużo pracy, aby napisać nową logikę pracy z komentarzami, wskazać miejscówki, na jakich chcesz zamieścić komentarz, a algorytm zrobi wszytko za Ciebie. Najżeglowniejszą zmianą algorytmu komentowania jest praca po formach nie związanych z konkretnym CMS, logika jest uniwersalna i intuicyjnie wyszukuje i wypełnia pola, w tym captcha,algorytm analizuje możliwość umieszczenia linku w formacie bbcode, html. Przy prawidłowym skonfigurowaniu komentarze Xneoliks bedą wyglądać jak komentarze napisane przez człowieka ręcznie. Jednocześnie tryb, jak poprzednio, jest ściśle powiązany z już istniejącą logiką pracy z CMS, co oznacza, że możesz wykonać postowanie od nowo utworzonego lub już istniejącego użytkownika. Ta zmiana daje możliwość pracy z nieograniczoną liczbą miejscówek. nie możemy nawet określić ilosć wszystkich obsługiwanych CMS w tym trybie, teoretycznie, jeśli istnieje formularz komentarza - xneolinks będą mogły współpracować z każdą miejscówką. Oto kilka przykładów CMA, z którymi program już od teraz współpracuje: jcomments hypercomments !JoomlaComment J!Reactions Komento Mosets Tree CompojoomComment JawaNote apeboard CMSimpleRealBlog EasyBBS webspell ModX easyComment ATOMYMAXSITE SPIP CMS Idoblog DatsoGallery my little forum I to nie wliczając popularne CMS typu php-nuke, php-fusion, drupal, wordpress itp. Więcej informacji na zamkniętym forum, w tym footprinty Dodatkowe zmiany w trybie komentowania Dodano możliwość analizy strony, na której planujesz zamieścić komentarz. W ustawieniach dostępna jest opcja, która pozwala określić maksymalną liczbę linków na stronie. Dodano możliwość opublikowania komentarza o najwyższym priorytecie przed uruchomieniem głównej logiki pracy po CMS. Installer W wersji 4.3.2.9 wprowadzamy nasz autorski instalator, program jest instalowany po uruchomieniu XneoInstaller.exe. Ta zmiana ma na celu rozwiązanie rzadkich sytuacji, gdy program nie załadował bibliotek niezbędnych do działania przeglądarki. Przed uruchomieniem programu instalator pobierze wszystkie pliki niezbędne do pracy i sprawdzi ich integralność. Inne zmiany Całkowicie przepisano logikę pracy z cms Bitrix. Ulepszone wyszukiwanie w katalogach, ulepszono obsługę lokalizacji w języku angielskim. Teraz w przypadku nieudanego wykonania zostanie zapisany pełny adres URL, który został określony w programie. Zaktualizowano logike pracy z cms Bloggera. Poprawiono logikę pracy z Drupalem, dodano obsługę nowej lokalizacji, teraz podczas tworzenia tematów, dodawania wpisu na blogu uwzględniane są i przetwarzane ewentualne błędy związane z rozpoznawaniem captcha oraz odpowiedź na texcaptcha. Zaktualizowano algorytm odbierania сallback funkcji zwrotnych wymaganych dla rozwiązania recaptcha. Poprawiono logikę pracy z php-nuke. Teraz xneolinks nie wymaga już zainstalowania .NET Framework 3.5. Zaktualizowano algorytm obliczania statystyk w dodatku cms checker. Optymalizacja obciążenia szytemu przez Xneolinks.exe Dodano obsługę nowych serwisów pocztowych pocztowych (wersja Beta): mail.com, WP.PL, O2.pl, Seznam.cz, Onet.pl, mail.rambler.ru, web.de. Logika jest zbudowana na uniwersalnych makrosach js, z możliwością niezależnej zmiany logiki lub dodania własnego kodu do automatycznego tworzenia kont pocztowych. Nie można już wyłączać kolejki projektu w czasie wykonywania. Ulepszone rejestrowanie makrosu >save=%clear%. Teraz kod sprawdzanej strony jest zapisywany w logach, jeśli nie znaleziono informacji do zapisania. Poprawione wyświetlanie odpowiedzi ze strony głównej miejscówki w wskaźnikach. Ulepszone działanie makrosu [fileArticle=C:\ temp\1.txt], poprawione błędy związane z walidacją i ładowaniem tytulów artykułów. Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zmianę wersji przeglądarki. Dodano ulepszenia wizualne i drobne poprawki błędów w interfejsie xneolinks. Naprawiono bardzo rzadki błąd, który mógł wstrzymać wykonywanie linkowania podczas przechodzenia do etapu 3. Naprawiono błąd, w wyniku którego analiza cms nie rozpoczynała się, jeśli strony zostały określone z %options%. Podczas dodawania linków przez interfejs Xneolinks dodano obsługę konstrukcji {|||}. Kończąc wykonanie, możesz teraz stworzyć raport z logiem nieudanych, w formacie do szybkiego uruchomienia w Xneolinks (bez sprawdzania cms). Teraz w dodatku „Checker cms” CMS są domyślnie włączone, które działają tylko w trybie komentowania. Wcześniej cms można było definiować tylko wtedy, gdy odpowiedni tryb był włączony w xneolinks. Ulepszone funkcje wyszukiwania i wywoływania zwrotnych funkcji wymaganych do poprawnego rozwiazywania recaptcha v2. Poprawiono logikę rozpoznawania matematycznych captcha. Dodano obsługę nowych lokalizacji. Dodano lagorytm automatycznego obliczania odpowiedzi na captcha w formacie „300 -? = 282” lub „9 *? = 18”, „jeden plus x = 10” itd. Ulepszony algorytm sparwdzania linków. Promocje pry opłaceniu abonamentu Przy jednorazowym odnowieniu subskrypcji na 5 miesięcy otrzymujesz 1 bezpłatny miesiąc. Jednorazowe odnowienie subskrypcji na okres 10 miesięcy daje dodatkowo 2 bezpłatne miesiące. Jeśli cały czas używasz Xneolinks, jest to świetna okazja, aby zaoszczędzić pieniądze. Bonus jest przyznawany automatycznie.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...