Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Earlier
 2. Administrator

  4.3.3.8

  Dodano obsługę 4 nowych CMS: SharePoint, tribe, RotorCMS oraz SimpleForum. Poprawiono logikę pracy z vBulletin CMS, Dodano automatyczne rozwiązanie w przypadku nowych zabezpieczeń. Poprawiono zbieranie tekstowych pytań. Ulepszone logowanie podczas tworzenia tematów. Poprawiono logikę pracy z ReloadCMS. Poprawiono logikę pracy z FluxBB i PunBB CMS. Dodano obsługę nowych rodzajów captcha i text captcha podczas publikowania tematu. Poprawiono działanie trybu tworzenia tematów w FLUXBB i PunBB CMS. Poprawiono logikę pracy z w CMS Blogger, dodano obsługę nowych form dla komentowania. Poprawiono wyszukiwanie udanego umieszczenia linku w CMS Blogger, dodano analizę dodatkowych stron. Poprawiono algorytm rozpoznawania odpowiedzi na pytania tekstowe. Nowy algorytm obejmuje automatyczne rozwiązywanie + 20 000 pytań/odpowiedzi z naszym systemem OCR. Ulepszone logowanie dla skomplikowanych captcha. Teraz w przypadku nieprawidłowego rozwiązania, - zostanie zapisany odpowiedni błąd w dzienniku HTML. Poprawiono algorytm ładowania awatarów. Jeśli pobieranie awatarów jest wyłączone, teraz we wszystkich cms zostanie pominięty odpowiedni krok. Wcześniej było to realizowane tylko w dużych cms-ach lub cms-ach, w których wprowadzono jakiekolwiek zmiany, teraz logika jest doprowadzona do jednego standardu dla wszystkich cms. Dodatkowo naprawiono rzadki błąd, który mógł prowadzić do zwiększenia czasu wykonywania, w przypadku gdy zostało wyłączone ładowanie awatarów. Zaktualizowano bazę z przykładami dla Xneolinks, to baza z ponad 5000 unikalnych domen gdzie Xneolinks dodał link. Naprawiono zapisywanie loginów i haseł po włączeniu trybu komentowania. Wcześniej w końcowej fazie Xneolinks mógł utworzyć nowe login+hasło, co skutkowało nieprawidłowymi zapisanymi w raportach. Znacznie powiększona bazę danych do profilów typu : hobby, imiona, nazwiska, ulubionych gier i innych danych, dla wszystkich lokalizacji (Polski, angielski, cyryliczny). Teraz w trybie automatycznym powstanie jeszcze więcej unikalnych odmian wypełnienia profilu. Poprawiono algorytm wyszukiwania udanego zamieszczenia linku, artykułu, komentarza, inne Rozszerzono logikę makrosów> js, Dodano 2 standardowe polecenia "back" I "reload". Makros "back" powróci do poprzedniej strony, reload-zaktualizuje bieżącąstrona. Przykład użycia: >js=back Poprawiono logikę działania makrosu % math%...%math_end%. Teraz makros można zastosować nie tylko do wyszukiwania i automatycznego obliczania problemów matematycznych, ale także do liczenia wewnętrznego, np.: >variable1=0 >variable1=%math%%variable1%+10%math_end% Xneopars Przeprowadzono prace nad aktualizacją harwestera XneoPars, w szczególności: Zaktualizowano algorytm pracy z yandex, google, dodano obsługę nowych odmian captcha. Zaktualizowano makros do pracy z Mojeek. Usunięto obsługę Entireweb, Alltheinternet, ponieważ wyszukiwarki dają puste wyniki. Poprawiono zbieranie wyników z Boardreader. Przepisano makros dla wyszukiwarki Startpage. Dodano obsługę dwóch nowych wyszukiwarek Gibiru i Swisscows. Inne, mniej znaczące zmiany.
 3. Administrator

  4.3.3.8

  Добавлена поддержка 4 новых CMS: SharePoint, tribe, RotorCMS и SimpleForum. Улучшена логика работы с vBulletin CMS, добавлено автоматическое решение для новых защит, улучшен сбор секретных вопросов. Улучшено логирование при создание тем. Улучшена логика работы с ReloadCMS. Улучшена логика работы с FluxBB и PunBB CMS. Добавлена поддержка новых вариаций капч и секретных вопросов при публикации темы. Исправлена и улучшена работа режима создания тем в FluxBB и PunBB CMS. Улучшено размещение в CMS Blogger, добавлена поддержка новых форм для комментирования. Улучшен поиск успешного размещения в CMS Blogger, добавлен анализ дополнительных страниц. Улучшен алгоритм распознавания ответов на текстовые вопросы. Новые алгоритмы охватывают автоматическое решение для 20000 секретных вопросов из нашей выборки. Улучшено логирование для сложных капч. Теперь в случае неверного распознавания, - будет записана соответствующая ошибка в HTML лог. Улучшена логика работы с аватарками для cms, где логика давно не изменялась Улучшен алгоритм загрузки аватарок. Если отключена загрузка аватарок, теперь во всех cms будет пропущен соответствующий шаг. Ранее это было реализовано только в крупных cms или cms, где вносились какие-либо изменения, сейчас логика приведена к единому стандарту для всех cms. Дополнительно исправлена редкая ошибка, которая могла приводить к увеличению времени выполнения, в случае если была отключена загрузка аватарок. Обновлена база с примерами для xneolinks на 5000+ сайтов. Исправлено сохранение логинов и паролей при активированном режиме комментирования. Ранее на завершающем этапе xneolinks мог создать новую связку логин+пароль, что приводило к неверным сохраняемым данным. Значительно увеличена база увлечений, имён, фамилий, любимых игр и других данных, для всех локализаций (русского, польского и английского языка). Теперь в автоматическом режиме будет создаваться ещё больше уникальных вариаций заполнения профиля. Улучшен алгоритм поиска успешного размещения. Расширена логика макроса >js, были добавлены 2 стандартных команды "back" и "reload". Макрос с использованием "back" выполнит возврат на предыдущую страницу, reload - обновит текущую страницу. Пример использования: >js=back Улучшена логика рабоыт макроса %math%...%math_end%. Теперь макрос можно применять не только для поиска и автоматического вычисления математических задач, но и для внутренних подсчётов, например: >variable1=0 >variable1=%math%%variable1%+10%math_end% Xneopars Проведена работа по актуализации утилиты xneopars, в частности: Обновлён алгоритм работы с yandex, google, добавлена поддержка новых вариаций капч. Обновлён макрос для работы с mojeek. Убрана поддержка entireweb, alltheinternet, т.к. поисковые системы выдают пустые результаты. Улучшен сбор результатов с Boardreader. Переписан макрос для поисковой системы startpage. Добавлена поддержка двух новых поисковых систем Gibiru и Swisscows. Другие, менее значительные изменения.
 4. Administrator

  4.3.3.7

  Улучшен алгоритм анализа завершения загрузки страницы сайта. Это изменение существенно повысит скорость выполнения 🔥. Улучшено решение Recaptcha, улучшен поиск sitekey Добавлен новый макрос >clearcookies=true, позволяющий очистить все cookies. Улучшена работа макроса reduce[%text%][%255%]. Исправлена работа макроса >typetext=%htext%. Улучшен алгоритм загрузки аватара, при использование макроса %avatar%. Незначительные исправления в записи успешных размещений, при проверке robots.txt. Оптимизирован процесс закрытия потоков в xneobrowser. Улучшена логика работы с MyBB CMS. Добавлено больше 3000 новых ответов на секретные вопросы.
 5. Administrator

  4.3.3.7

  Улучшен алгоритм анализа завершения загрузки страницы сайта. Это изменение существенно повысит скорость выполнения 🔥. Poprawiono identyfikowanie Recaptcha, ulepszony algorytm wyszukiwania "sitekey". Dodano nowy makros >clearcookies=true, - usuwanie wszystkich plików cookie. Poprawiono logikę działania makrosu reduce[%text%][%255%]. Poprawiono logikę działania makrosu >typetext=%htext%. Poprawiono logikę działania przesyłanie awatarów, podczas używania makrosu %avatar%. Незначительные исправления в записи успешных размещений, при проверке robots.txt. Оптимизирован процесс закрытия потоков в xneobrowser. Poprawiono logikę pracy z MyBB CMS. Zaktualizowano bazę pytań i odpowiedzi, dodano ponad 3000 nowych tekstowych captcha z odpowidziami.
 6. Administrator

  4.3.3.6

  Улучшена обработка call-back функций, необходимых для правильного решения Recaptcha. Улучшено определение RecaptchaV3. Улучшен алгоритм поиска action. Улучшен макрос >recaptcha2callback, теперь можно указать значение false, в этом случае вызов call-back функции будет происходить с отправкой ответа от рекапчи. Улучшена логика работы с Zenfolio CMS. Улучшено определение Invisible reCAPTCHA V2. Улучшено логирование для hCaptcha. Макрос %reanswer% теперь возвращает ответ при решении FunCaptcha. Добавлена поддержка автоматического решения FunCaptcha в API rucaptcha, 2captcha, antigate. Улучшена обработка ошибок для phpBB3, MyBB, Question2Answer, DLE, 4images, IPB, wordpress CMS. Добавлен анализ новых локализаций. Проведён ряд работ по оптимизации xneobrowser.exe, с целью повышения стабильности. Улучшена логика работы с wordpress CMS. Улучшена обработка ситуаций, когда после успешной регистрации нет уведомлений, и при этом нужна активация учётной записи по почте. Улучшен алгоритм получения нового пароля, при активации учётной записи для модуля wpforo. Скорректирована отправка прокси при работе с 2captcha/anti-captcha API. Исправлена ошибка ERROR_PROXY_FORMAT, которая могла возникать при работе с 2captcha API. Обновлён список user-agent. Улучшен поиск успешных размещений для Osclass CMS. Теперь, в случае если включены опции "Не сохранять ссылки с запретами в основной отчёт" и "Проверка запретов в robots.txt", страницы с запретом индексации будут сохранены в лог неуспешных с соответствующим описанием. Добавлен новый макрос %random-url-by-rel;%, возвращает случайный URL из списка найденных на странице. Пример: ">goto=%random-url-by-class;js-board_title%" или ">goto=%random-url-by-id;category%". Добавлена поддержка 3 новых cms, Backlinks directories, proboards и TangoBB. Обновлена база с примерами для xneolinks на 5000+ сайтов. Изменения в xneopars Исправлена ошибка из-за которой xneopars мог запускать лишние потоки. Проведена оптимизация работы xneopars, существенно повышена скорость выполнения для ряда поисковых систем. Исправлен сбор результатов для Duckduckgo, startpage, Sogou, Freenet, 123khoj, mojeek, alltheinternet, webcrawler, Walla, startpagina. Убрана поддержка Searchyam, SearchCom, OK, fresheye, lxquick, Centrum, AtlasCentrum, поисковые системы возвращают только локальные, некорректные или пустые результаты. Полностью изменена логика работы с поисковыми системами Gigablast и Biglobe, добавлена поддержка решения новой капчи.
 7. Administrator

  4.3.3.6

  Poprawiono obsługę funkcji call-back niezbędnych do prawidłowego rozwiązania Recaptcha. Poprawiono makros >recaptcha2callback, teraz można określić wartość false, w tym przypadku wywołanie funkcji call-back nastąpi z wysłaniem odpowiedzi z recaptch. Poprawiona logikaę pracy z Zenfolio CMS. Poprawiono identyfikowanie captcha - Invisible reCAPTCHA V2 i Recaptcha V3. Ulepszony algorytm wyszukiwania "action". Poprawiono logowanie dla hCaptcha. Makros %reanswer% zwraca teraz odpowiedź, gdy rozwiązuje się FunCaptcha. Dodano obsługę automatycznego rozwiązania FunCaptcha w interfejsach API rucaptcha, 2CAPTCHA, antigate. Poprawiona opracowanie przez algorytmy błędów dla phpBB3, MyBB, Question2Answer, DLE, 4IMAGES, IPB, WordPress CMS. Dodano analizę nowych lokalizacji. Przeprowadzono szereg prac nad optymalizacją przeglądarki xneobrowser.exe, w celu zwiększenia stabilności. Zwiększono skuteczność na Wordpress CMS. Poprawiono obsługę sytuacji, w których po pomyślnej rejestracji nie ma powiadomień, a jednocześnie konieczna jest aktywacja konta pocztą. Poprawiono algorytm uzyskiwania nowego hasła podczas aktywacji konta dla modułu wpforo. Poprawiono wysyłanie proxy podczas pracy z interfejsem API 2CAPTCHA / anti-captcha. Naprawiono błąd ERROR_PROXY_FORMAT, który mógł wystąpić podczas pracy z interfejsem API 2CAPTCHA. Zaktualizowano bazę user-agent. Ulepszone wyszukiwanie miejsc gdzie można zstawić link dla Osclass CMS. Teraz, jeśli włączone są opcje "nie zapisuj linków z zakazami w głównym raporcie" i " sprawdź zakazy w robotach.txt", strony z zakazem indeksowania zostaną zapisane w logach nieudanych z odpowiednim opisem. Dodano nowy makros %random-url-by-rel;%, zwraca losowy adres URL z listy znalezionych na stronie. Przykład: ">goto=%random-url-by-class; js-board_title%" lub ">goto=%random-url-by-id; category%".< Dodano obsługę 3 nowych cms, Backlinks directories, proborards i TangoBB. Zaktualizowano bazę z przykładami mijscówek dla xneolinks na ponad 5000 witryn. Zmiany w harwesterze "XneoPars" Naprawiono błąd, który powodował, że xneopars mógł uruchamiać dodatkowe wątki. Xneopars został zoptymalizowany, znacznie zwiększono szybkość wykonywania dla wielu wyszukiwarek. Naprawiono zbieranie wyników dla Duckduckgo, startpage, Sogou, Freenet, 123khoj, mojeek, alltheinternet, webcrawler, Walla, startpagina. Usunięto obsługę Searchyam, SearchCom, OK, fresheye, lxquick, Centrum, AtlasCentrum, Wyszukiwarki zwracają tylko lokalne, nieprawidłowe lub puste wyniki. Logika pracy z wyszukiwarkami Gigablast i Biglobe została całkowicie zmieniona, dodano obsługę rozwiązania nowej captcha.
 8. Administrator

  4.3.3.5

  Poprawiono automatyczne rozwiązywanie zadań matematycznych w języku tajskim, rosyjskim, polskim, perskim. W tym przekształcenie liczby na tekst i z powrotem. Dodano Ponad 1000 pytań/odpowiedzi tekstowe, logiczne captcha. Dodano nowe algorytmy do automatycznego rozwiązywania captcha , na przykład captcha w których należy wprowadzić dowolny tekst z dodatkowymi zmianami (na przykład "zmień pierwszą i ostatnią literę w słowie arbuz" i wprowadź odpowiedź). Poprawiona logika pracy z XenForo CMS. Dodano obsługę najnowszych wersji cms. Poprawiono logikę pracy z phpBB2 CMS, dodano obsługę rzadkich sytuacji, w których istnieją znaczne ograniczenia długości wprowadzanych informacji w polach "Miasto"," Kraj " itp. Poprawiono logikę pracy z Bloggerem CMS. Poprawiono logikę pracy z 4IMAGES CMS. Poprawiono logikę trybu komentowania. Poprawiono wypełnianie danych, dodano obsługę nowych odmian graficznych captcha i błędów tekstowych. Dodano obsługę emlog cms. Znacznie ulepszone algorytmy rozwiązywania graficznych captcha za pomocą wbudowanego OCR. Zwiększona dokładność identyfikowania, co pozwoli jeszcze bardziej zaoszczędzać na rozwiązaniu captcha graficznych! Poprawiono logikę wypełniania profili w THWBOARD CMS. Poprawiono logikę działania makrosu %find name after;text%. Poprawiono generowanie anchorów i adresów URL, dodano obsługę znaków '[] ' w adresie witryny. Warto jednak wziąć pod uwagę, że nie wszystkie CMS współpracują z bbcode poprawnie przetwarzają dane znaki w adresie URL i często konwertują link na HTML nieprawidłowo. Ulepszony algorytm wyszukiwania wartości "action" do rozwiązania Recaptcha v3. Dodano obsługę ridentyfikowania Recaptcha v3 i hCaptcha dla interfejsu API XEvil / capmonster2. Zaktualizowano bazę linków z przykładami dla xneolinks na 5000 domen. Teraz bazy z przykładami będą dostarczane wraz z aktualizacjami i są dostępne w ustawieniach bazy. Każda aktualizacja bazy w tytule będzie zawierać liczbę witryn i datę. Antibot cloud Poprawiono przetwarzanie antibot cloud, w którym musisz rozwiązać recaptchu2 i kliknąć odpowiedni kolor.
 9. Administrator

  4.3.3.5

  Улучшено автоматическое решение математических задач на тайском, русском, польском, персидском языке. Включая форматы с преобразованием числа в текст и обратно. Добавлено больше 1000 "ручных" ответов на секретные вопросы. Добавлены новые алгоритмы для автоматического решения текстовых вопросов, где требуется ввести какой-либо текст с дополнительными изменениями (К примеру "Поменяйте первую и последнюю букву в слове Арбуз" и введите ответ). Улучшена логика работы с Blogger CMS. Улучшена логика работы с 4images CMS. Улучшена логика работы с XenForo CMS. Добавлена поддержка последних версий cms. Улучшена логика работы с phpBB2 CMS, добавлена обработка редких ситуаций, когда есть значительные ограничения на длину вводимой информации в полях "Город", "Страна" и т.д. Улучшена логика заполнения профайлов в ThWboard CMS. Добавлена поддержка Emlog cms. Улучшена логика режима комментирования. Улучшено заполнение данных, добавлена поддержка новых вариаций графических капч и текстовых ошибок. Исправлена ошибка, из-за которой мог всегда возвращаться пустой ответ, при распознавании текстовых вопросов с помощью встроенного OCR. Значительно улучшены алгоритмы решения графических капч с помощью встроенного OCR. Повышена точность распознавания, что позволит ещё больше экономить на решение графических капч! Улучшена логика работы макроса %findnameafter;text%. Улучшена генерация анкоров и URL, добавлена поддержка символов '[]' в адресе сайта. Но стоит учитывать, что не все CMS, которые работают с bbcode правильно обрабатывают данные символы в URL и чаще преобразуют ссылку в HTML некорректно. Улучшен алгоритм поиска значения "action" для распознавания Recaptcha v3. Добавлена поддержка распознавания Recaptcha v3 и hCaptcha для xevil/capmonster2 API. Обновлена база с примерами для xneolinks на 5000 сайтов. Теперь базы с примерами будут идти вместе с обновлениями и доступны в настройках базы. Каждое обновление базы в название будет содержать количество сайтов и дату. Пример защиты Antibot cloud Улучшена обработка antibot cloud, где требуется решить рекапчу2 и кликнуть по правильному цвету.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...