Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Earlier
 2. Administrator

  4.3.3.7

  Улучшен алгоритм анализа завершения загрузки страницы сайта. Это изменение существенно повысит скорость выполнения 🔥. Улучшено решение Recaptcha, улучшен поиск sitekey Добавлен новый макрос >clearcookies=true, позволяющий очистить все cookies. Улучшена работа макроса reduce[%text%][%255%]. Исправлена работа макроса >typetext=%htext%. Улучшен алгоритм загрузки аватара, при использование макроса %avatar%. Незначительные исправления в записи успешных размещений, при проверке robots.txt. Оптимизирован процесс закрытия потоков в xneobrowser. Улучшена логика работы с MyBB CMS. Добавлено больше 3000 новых ответов на секретные вопросы.
 3. Administrator

  4.3.3.7

  Улучшен алгоритм анализа завершения загрузки страницы сайта. Это изменение существенно повысит скорость выполнения 🔥. Poprawiono identyfikowanie Recaptcha, ulepszony algorytm wyszukiwania "sitekey". Dodano nowy makros >clearcookies=true, - usuwanie wszystkich plików cookie. Poprawiono logikę działania makrosu reduce[%text%][%255%]. Poprawiono logikę działania makrosu >typetext=%htext%. Poprawiono logikę działania przesyłanie awatarów, podczas używania makrosu %avatar%. Незначительные исправления в записи успешных размещений, при проверке robots.txt. Оптимизирован процесс закрытия потоков в xneobrowser. Poprawiono logikę pracy z MyBB CMS. Zaktualizowano bazę pytań i odpowiedzi, dodano ponad 3000 nowych tekstowych captcha z odpowidziami.
 4. Administrator

  4.3.3.6

  Улучшена обработка call-back функций, необходимых для правильного решения Recaptcha. Улучшено определение RecaptchaV3. Улучшен алгоритм поиска action. Улучшен макрос >recaptcha2callback, теперь можно указать значение false, в этом случае вызов call-back функции будет происходить с отправкой ответа от рекапчи. Улучшена логика работы с Zenfolio CMS. Улучшено определение Invisible reCAPTCHA V2. Улучшено логирование для hCaptcha. Макрос %reanswer% теперь возвращает ответ при решении FunCaptcha. Добавлена поддержка автоматического решения FunCaptcha в API rucaptcha, 2captcha, antigate. Улучшена обработка ошибок для phpBB3, MyBB, Question2Answer, DLE, 4images, IPB, wordpress CMS. Добавлен анализ новых локализаций. Проведён ряд работ по оптимизации xneobrowser.exe, с целью повышения стабильности. Улучшена логика работы с wordpress CMS. Улучшена обработка ситуаций, когда после успешной регистрации нет уведомлений, и при этом нужна активация учётной записи по почте. Улучшен алгоритм получения нового пароля, при активации учётной записи для модуля wpforo. Скорректирована отправка прокси при работе с 2captcha/anti-captcha API. Исправлена ошибка ERROR_PROXY_FORMAT, которая могла возникать при работе с 2captcha API. Обновлён список user-agent. Улучшен поиск успешных размещений для Osclass CMS. Теперь, в случае если включены опции "Не сохранять ссылки с запретами в основной отчёт" и "Проверка запретов в robots.txt", страницы с запретом индексации будут сохранены в лог неуспешных с соответствующим описанием. Добавлен новый макрос %random-url-by-rel;%, возвращает случайный URL из списка найденных на странице. Пример: ">goto=%random-url-by-class;js-board_title%" или ">goto=%random-url-by-id;category%". Добавлена поддержка 3 новых cms, Backlinks directories, proboards и TangoBB. Обновлена база с примерами для xneolinks на 5000+ сайтов. Изменения в xneopars Исправлена ошибка из-за которой xneopars мог запускать лишние потоки. Проведена оптимизация работы xneopars, существенно повышена скорость выполнения для ряда поисковых систем. Исправлен сбор результатов для Duckduckgo, startpage, Sogou, Freenet, 123khoj, mojeek, alltheinternet, webcrawler, Walla, startpagina. Убрана поддержка Searchyam, SearchCom, OK, fresheye, lxquick, Centrum, AtlasCentrum, поисковые системы возвращают только локальные, некорректные или пустые результаты. Полностью изменена логика работы с поисковыми системами Gigablast и Biglobe, добавлена поддержка решения новой капчи.
 5. Administrator

  4.3.3.6

  Poprawiono obsługę funkcji call-back niezbędnych do prawidłowego rozwiązania Recaptcha. Poprawiono makros >recaptcha2callback, teraz można określić wartość false, w tym przypadku wywołanie funkcji call-back nastąpi z wysłaniem odpowiedzi z recaptch. Poprawiona logikaę pracy z Zenfolio CMS. Poprawiono identyfikowanie captcha - Invisible reCAPTCHA V2 i Recaptcha V3. Ulepszony algorytm wyszukiwania "action". Poprawiono logowanie dla hCaptcha. Makros %reanswer% zwraca teraz odpowiedź, gdy rozwiązuje się FunCaptcha. Dodano obsługę automatycznego rozwiązania FunCaptcha w interfejsach API rucaptcha, 2CAPTCHA, antigate. Poprawiona opracowanie przez algorytmy błędów dla phpBB3, MyBB, Question2Answer, DLE, 4IMAGES, IPB, WordPress CMS. Dodano analizę nowych lokalizacji. Przeprowadzono szereg prac nad optymalizacją przeglądarki xneobrowser.exe, w celu zwiększenia stabilności. Zwiększono skuteczność na Wordpress CMS. Poprawiono obsługę sytuacji, w których po pomyślnej rejestracji nie ma powiadomień, a jednocześnie konieczna jest aktywacja konta pocztą. Poprawiono algorytm uzyskiwania nowego hasła podczas aktywacji konta dla modułu wpforo. Poprawiono wysyłanie proxy podczas pracy z interfejsem API 2CAPTCHA / anti-captcha. Naprawiono błąd ERROR_PROXY_FORMAT, który mógł wystąpić podczas pracy z interfejsem API 2CAPTCHA. Zaktualizowano bazę user-agent. Ulepszone wyszukiwanie miejsc gdzie można zstawić link dla Osclass CMS. Teraz, jeśli włączone są opcje "nie zapisuj linków z zakazami w głównym raporcie" i " sprawdź zakazy w robotach.txt", strony z zakazem indeksowania zostaną zapisane w logach nieudanych z odpowiednim opisem. Dodano nowy makros %random-url-by-rel;%, zwraca losowy adres URL z listy znalezionych na stronie. Przykład: ">goto=%random-url-by-class; js-board_title%" lub ">goto=%random-url-by-id; category%".< Dodano obsługę 3 nowych cms, Backlinks directories, proborards i TangoBB. Zaktualizowano bazę z przykładami mijscówek dla xneolinks na ponad 5000 witryn. Zmiany w harwesterze "XneoPars" Naprawiono błąd, który powodował, że xneopars mógł uruchamiać dodatkowe wątki. Xneopars został zoptymalizowany, znacznie zwiększono szybkość wykonywania dla wielu wyszukiwarek. Naprawiono zbieranie wyników dla Duckduckgo, startpage, Sogou, Freenet, 123khoj, mojeek, alltheinternet, webcrawler, Walla, startpagina. Usunięto obsługę Searchyam, SearchCom, OK, fresheye, lxquick, Centrum, AtlasCentrum, Wyszukiwarki zwracają tylko lokalne, nieprawidłowe lub puste wyniki. Logika pracy z wyszukiwarkami Gigablast i Biglobe została całkowicie zmieniona, dodano obsługę rozwiązania nowej captcha.
 6. Administrator

  4.3.3.5

  Poprawiono automatyczne rozwiązywanie zadań matematycznych w języku tajskim, rosyjskim, polskim, perskim. W tym przekształcenie liczby na tekst i z powrotem. Dodano Ponad 1000 pytań/odpowiedzi tekstowe, logiczne captcha. Dodano nowe algorytmy do automatycznego rozwiązywania captcha , na przykład captcha w których należy wprowadzić dowolny tekst z dodatkowymi zmianami (na przykład "zmień pierwszą i ostatnią literę w słowie arbuz" i wprowadź odpowiedź). Poprawiona logika pracy z XenForo CMS. Dodano obsługę najnowszych wersji cms. Poprawiono logikę pracy z phpBB2 CMS, dodano obsługę rzadkich sytuacji, w których istnieją znaczne ograniczenia długości wprowadzanych informacji w polach "Miasto"," Kraj " itp. Poprawiono logikę pracy z Bloggerem CMS. Poprawiono logikę pracy z 4IMAGES CMS. Poprawiono logikę trybu komentowania. Poprawiono wypełnianie danych, dodano obsługę nowych odmian graficznych captcha i błędów tekstowych. Dodano obsługę emlog cms. Znacznie ulepszone algorytmy rozwiązywania graficznych captcha za pomocą wbudowanego OCR. Zwiększona dokładność identyfikowania, co pozwoli jeszcze bardziej zaoszczędzać na rozwiązaniu captcha graficznych! Poprawiono logikę wypełniania profili w THWBOARD CMS. Poprawiono logikę działania makrosu %find name after;text%. Poprawiono generowanie anchorów i adresów URL, dodano obsługę znaków '[] ' w adresie witryny. Warto jednak wziąć pod uwagę, że nie wszystkie CMS współpracują z bbcode poprawnie przetwarzają dane znaki w adresie URL i często konwertują link na HTML nieprawidłowo. Ulepszony algorytm wyszukiwania wartości "action" do rozwiązania Recaptcha v3. Dodano obsługę ridentyfikowania Recaptcha v3 i hCaptcha dla interfejsu API XEvil / capmonster2. Zaktualizowano bazę linków z przykładami dla xneolinks na 5000 domen. Teraz bazy z przykładami będą dostarczane wraz z aktualizacjami i są dostępne w ustawieniach bazy. Każda aktualizacja bazy w tytule będzie zawierać liczbę witryn i datę. Antibot cloud Poprawiono przetwarzanie antibot cloud, w którym musisz rozwiązać recaptchu2 i kliknąć odpowiedni kolor.
 7. Administrator

  4.3.3.5

  Улучшено автоматическое решение математических задач на тайском, русском, польском, персидском языке. Включая форматы с преобразованием числа в текст и обратно. Добавлено больше 1000 "ручных" ответов на секретные вопросы. Добавлены новые алгоритмы для автоматического решения текстовых вопросов, где требуется ввести какой-либо текст с дополнительными изменениями (К примеру "Поменяйте первую и последнюю букву в слове Арбуз" и введите ответ). Улучшена логика работы с Blogger CMS. Улучшена логика работы с 4images CMS. Улучшена логика работы с XenForo CMS. Добавлена поддержка последних версий cms. Улучшена логика работы с phpBB2 CMS, добавлена обработка редких ситуаций, когда есть значительные ограничения на длину вводимой информации в полях "Город", "Страна" и т.д. Улучшена логика заполнения профайлов в ThWboard CMS. Добавлена поддержка Emlog cms. Улучшена логика режима комментирования. Улучшено заполнение данных, добавлена поддержка новых вариаций графических капч и текстовых ошибок. Исправлена ошибка, из-за которой мог всегда возвращаться пустой ответ, при распознавании текстовых вопросов с помощью встроенного OCR. Значительно улучшены алгоритмы решения графических капч с помощью встроенного OCR. Повышена точность распознавания, что позволит ещё больше экономить на решение графических капч! Улучшена логика работы макроса %findnameafter;text%. Улучшена генерация анкоров и URL, добавлена поддержка символов '[]' в адресе сайта. Но стоит учитывать, что не все CMS, которые работают с bbcode правильно обрабатывают данные символы в URL и чаще преобразуют ссылку в HTML некорректно. Улучшен алгоритм поиска значения "action" для распознавания Recaptcha v3. Добавлена поддержка распознавания Recaptcha v3 и hCaptcha для xevil/capmonster2 API. Обновлена база с примерами для xneolinks на 5000 сайтов. Теперь базы с примерами будут идти вместе с обновлениями и доступны в настройках базы. Каждое обновление базы в название будет содержать количество сайтов и дату. Пример защиты Antibot cloud Улучшена обработка antibot cloud, где требуется решить рекапчу2 и кликнуть по правильному цвету.
 8. Administrator

  4.3.3.4

  Улучшена логика работы с Bitrix CMS. Улучшена логика работы с Blogger CMS. Добавлена поддержка ThWboard CMS. Добавлена поддержка Subrion CMS. Добавлена поддержка Reload CMS. Добавлена поддержка NukeViet CMS. Добавлена поддержка Jitbit Forum CMS. Добавлена поддержка DjangoBB CMS. Добавлена поддержка Bo-Blog CMS. Добавлена поддержка antibot cloud. Исправлено логирование для макросов reduce[][]. %sum-numbers;%, %backward-text;%, %find-by-regexp;%, %scrape-href-by-name;%, %scrape-href-by-class;%. Улучшен алгоритм распознавания recaptcha v2, v3. Исправлен сбор результатов для Google. Исправлен сбор результатов для Yandex. Исправлен сбор результатов для Baidu.
 9. Administrator

  4.3.3.4

  Poprawiona logikę pracy z Bitrix CMS. Poprawiona logikę pracy z Blogger CMS. Ulepszone rejestrowanie makrosu reduce[][]. %sum-numbers;%, %backward-text;%, %find-by-regexp;%, %scrape-href-by-name;%, %scrape-href-by-class;%. Poprawiono algorytm rozwiązania REcaptcha V2, V3. Naprawiono harwestowanie w Google, Yandex, Baidu w narzędziu XneoPars. Aktualizacja algorytmu sparwdzania indeksu w Google, Yandex. Dodano nowy algorytm CMS ThWboard. Dodano nowy algorytm CMS Subrion. Dodano nowy algorytm CMS Reload. Dodano nowy algorytm CMS NukeViet. Dodano nowy algorytm CMS Jitbit Forum. Dodano nowy algorytm CMS DjangoBB. Dodano nowy algorytm antibot cloud.
 10. Drondo1241

  Drondo1241

  УШЁЛ В СЕБЯ.БУДУ НЕ СКОРО...

 11. Administrator

  4.3.3.3

  Новые автоматизации Добавлена поддержка Amiro cms, новая автоматизация добавлена на основе макросов и поддерживает режим создания тем и заполнения профайлов. Добавлена поддержка Burning Board cms, на основе системы макросов, с поддержкой режима создания тем, заполнения профайлов. Добавлена поддержка WPForo для Wordpress cms. Поддерживается режим создания тем, заполнения профайлов и работа в режиме только ответы в темах. Автоматизация разрабатывалась с учётом мультиязычности и включает поддержку больше 15 разных локализаций. Добавлена поддержка плагина ClassiPress для wordpress cms. Добавлена поддержка JCow cms. Изменения в существующих автоматизациях Улучшен процесс заполнения полей и поиска ошибок (например о активации учётной записи администратором) в php-nuke cms. Улучшена логика работы с php-fusion cms. Улучшена логика работы с vbulletin cms. Добавлена поддержка новых вариаций ошибок на стадии регистрации. Улучшено заполнение полей. Теперь при публикации публичного сообщения xneolinks автоматически проверяет поддержку bbcode, если поддержки нет, публикует информацию в формате текста. Улучшен поиск секретных вопросов для MyBB cms. Улучшена логика работы с Wordpress cms. Проработаны новые вариации регистрации и авторизации пользователя. Улучшен процесс заполнения данных на стадии регистрации и редактирования профайла. Изменена логика загрузки аватара и улучшен процесс поиска успешного размещения для плагина Buddypress в wordpress cms. Улучшена логика работы для модуля bbPress в wordpress cms. Добавлено автоматическое решение некоторых независимых антибот систем. Другие изменения Обновлена база секретных вопросов и ответов, добавлено больше 3500 новых ответов. Добавлено автоматическое распознавание некоторых, часто повторяющихся вариаций текстовых капч, к примеру "What number follows 93101?". Исправлена работа макросов: [%onlyNumbers%], [%properText%], [%lowerText%], [%upperText%], [%removeNumbers%], [only=[A-z]+]. Исправлена генерация пароля, при использовании макроса >typepass=6. Улучшен алгоритм решения recaptchaV2, в частности улучшен поиска атрибута data-s. Улучшен поиск и процесс решения recaptchaV3. Теперь по умолчанию отключена отправка используемого прокси, при распознавании капчи в xevil или capmonster2. Сделано это для повышения % успешных распознаваний. Изменена логика поиска успешного размещения ссылки. Теперь в поиске участвуют данные из настроек статей и настроек ссылок, вне зависимости, где происходит размещение. Ранее поиск выполнялся только по тем данным, которые подразумевала стандартная логика. Повышена точность автоматического распознавания некоторых графических капч в строенном OCR. Исправлен сбор результатов с google ПС в утилите xneopars. Восстановлено отображение браузера для версии предназначенной для тестирования. Другие, менее значительные улучшения и исправления.
 12. Administrator

  4.3.3.3

  Nowe CMy i makrosy Dodano obsługę Amiro cms, dodano nową automatyzację opartą na makrosach z obsługą trybu tworzenia tematów i rejestracji i edycji profili. Dodano obsługę Burning Board w oparciu o system makrosow, z obsługą trybu tworzenia tematów i rejestracji i edycji profili. Dodano obsługę wtyczki WPForo dla WordPress cms. Obsługiwany jest tryb tworzenia tematów, tworzenia profili i odpowiedzi w tematach. Automatyzacja została opracowana z obsługa wiele jeżyków i obejmuje obsługę ponad 15 różnych lokalizacji. Dodano obsluge wtyczki ClassiPress dla WordPress cms. Dodano obsługę jcow cms przez nowych(Twoich) treści makros. Zmiany w dotychczasowych szablonach Usprawniono proces wypełniania pól i znajdowania błędów (np. o aktywacji konta przez Administratora) w php-nuke cms. Poprawiona logikę pracy z PHP-fusion cms. Poprawiona logikę pracy z vBulletin cms. Dodano obsługę nowych odmian błędów na etapie rejestracji. Poprawiono wypełnianie pól. Teraz, gdy publikujesz publiczny post, Xneolinks automatycznie sprawdza obsługę bbcode, jeśli nie ma wsparcia, publikuje artykuł w formacie tekstowym. Ulepszone wyszukiwanie pytań zabezpieczających dla MyBB cms. Poprawiona logika pracy z WordPress cms. Opracowano nowe warianty rejestracji i autoryzacji użytkownika. Usprawniono proces wypełniania danych na etapie rejestracji i edycji profilu. Zmieniono logikę przesyłania awatara i usprawniono proces wyszukiwania sukcesów dla wtyczki Buddypress w WordPress cms. Poprawiono logikę pracy dla modułu bbPress w wordpress cms. Inne zmiany Zaktualizowano bazę pytań i odpowiedzi, dodano ponad 3500 nowych tekstowych captcha z odpowidziami. Dodano automatyczne rozpoznawanie niektórych, często powtarzających się odmian tekstowych captcha , na przykład "What number follows 93101?". Poprawiono algorytm rozwiązania recaptchaV2, w szczególności poprawiono wyszukiwanie atrybutów data-s. Poprawiono wyszukiwanie i proces rozwiązania recaptchaV3. Teraz domyślnie wyłączone jest wysyłanie proxy podczas rozpoznawania captcha w xevil lub capmonster2. Odbywa się to w celu zwiększenia % udanych rozpoznań. Zmieniono logikę szukania udanego umieszczenia linku. Teraz wyszukiwanie obejmuje dane z ustawień artykułów i ustawień linków, niezależnie od miejsca umieszczenia. Wcześniej wyszukiwanie odbywało się tylko na podstawie danych sugerowanych przez standardową logikę. Zwiększona dokładność automatycznego rozpoznawania niektórych graficznych captcha w wbudowanym OCR. Naprawiono harwestowanie w Google w narzędziu XneoPars. Przywrócono wyświetlanie przeglądarki dla wersji przeznaczonej do testowania. Inne, mniej znaczące ulepszenia i poprawki.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...